P-40戰鬥機駕駛員年會 第十七屆年會

        一九八八年九月二十一日至二十五日,於肯他基州勞斯威城舉行,中方參加人士有司徒將軍、徐華江將軍、關振民先生....等人參加。
參加P-40年會之中方人士                                     巴頓將軍博物館 M-26型坦克
大會理監事會議開會情形                              巴頓博物館士官俱樂部進餐情形
司徒上將在大會上致詞                                           外員在大會上致詞
美國女戰鬥機駕駛員一起參觀馬場                         女駕駛員與地主泰德先生等合影
第二次世界大戰中美空軍聯合作戰部隊 中國飛虎研究學會版權所有