43-E Luke Field高級班畢業紀念冊

43-E Luke Field高級班驅逐科畢業紀念冊,共計四十一頁,中國學生占二十名,其於皆為美國學生。
第二次世界大戰中美空軍聯合作戰部隊 中國飛虎研究學會版權所有